آموزش رفع ارور Cpanel does not support NetworkManneger enabled در نصب Cpanel

cpanel

اگر در زمان نصب Cpanel روی CentOS با ارور زیر مواجه شدید:

Cpanel does not support NetworkManneger enabled

مراحل زیر را انجام دهید:

ابتدا دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید:

 

systemctl stop NetworkManager.service
systemctl disable NetworkManager.service
سپس مجددا مراحل نصب سی را اجرا کنید
در پایان نصب سی پنل مجددا دستورا زیر را وارد کنید:
systemctl enable NetworkManager.service
systemctl start NetworkManager.service

 

اشتراک گذاری:

آسمان هاست را در اینستاگرام دنبال کنید