آموزش فعال کردن Leverage Browser Caching یا به اختصار Cache سایت

برای فعال سازی Leverage Browser Caching یا به اختصار Cache سایت کافی است کد زیر را در فایل .htaccess هاست خود قرار داده و ذخیره کنید:

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg “access 1 year”
ExpiresByType image/jpeg “access 1 year”
ExpiresByType image/gif “access 1 year”
ExpiresByType image/png “access 1 year”
ExpiresByType text/css “access 1 month”
ExpiresByType application/pdf “access 1 month”
ExpiresByType application/javascript “access 1 month”
ExpiresByType application/xjavascript “access 1 month”
ExpiresByType application/xshockwaveflash “access 1 month”
ExpiresByType image/xicon “access 1 year”
ExpiresDefault “access 2 days”
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##
نکته : در صورتی که وب سرور شما nginx می باشد برای فعال سازی کش از کد زیر استفاده کنید:
<FilesMatch “\.(?i:gif|jpe?g|png|ico|css|js|swf|js)$”>
<IfModule mod_headers.c>
Header set Cache-Control “max-age=2592000, public, must-revalidate”
</IfModule>
</FilesMatch>

اشتراک گذاری:

آسمان هاست را در اینستاگرام دنبال کنید