بکاپ گرفتن و ریستور کردن دیتابیس Mysql از طریق SSH

برای گرفتن بکاپ از دیتابیس Mysql از طریق دسترسی SSH از دستور زیر استفاده کنید:

mysqldump -u dbusername -p databasename > backupname.sql

dbusername : نام یوزر دیتابیس

databasename : نام دیتابیس

backupname.sql : نام فایل بکاپ

همچنین برای ریستور کردن دیتابیس Mysql از طریق SSH از دستور زیر استفاده کنید:

mysql -u dbusername -p databasename < backupname.sql

dbusername : نام یوزر دیتابیس

databasename : نام دیتابیس

backupname.sql : نام فایل بکاپ

اشتراک گذاری: