تست سرعت دانلود

برای تست سرعت دانلود اینترنت خود می توانید از سایت های معتبر بین المللی زیر استفاده کنید:

 

speedtest.net

testmy.net

fast.com

همچنین برای تست سرعت دانلود از سرور های داخل ایران از لینک های زیر استفاده کنید:

speedtest.ir

speedtest.tci.ir

برای تست سرعت سرور های لینوکس از لینک های معتبر زیر استفاده کنید:

Location: USA and Netherlands

http://mirror.nl.leaseweb.net/speedtest/1000mb.bin

http://mirror.us.leaseweb.net/speedtest/1000mb.bin

 

Location: USA, UK, and Japan

http://speedtest.tokyo.linode.com/100MB-tokyo.bin

http://speedtest.london.linode.com/100MB-london.bin

http://speedtest.fremont.linode.com/100MB-fremont.bin

 

Location: France

http://proof.ovh.net/files/100Mb.dat

 

Other

http://speedcheck.cdn.on.net/1000meg.test

http://speedcheck.cdn.on.net/100meg.test

اشتراک گذاری: