تغییر Owner فایل در لینوکس

برای تغییر مالکیت فایل ها و فولدرها در لینوکس می توانید از دستور chown استفاده کنید

  • تغییر owner یک فایل :

chown username:username file-address

به جای username باید owner جدید را وارد کنید

به جای file-address باید میسر فایل مورد نظر را وارد کنید

 

  • تغییر owner یک فولدر با زیر مجموعه های آن

chown username:username folder-address -all

به جای username باید owner جدید را وارد کنید

به جای folder-address باید مسیر فولدر را وارد کنید

 

اشتراک گذاری: