رفع ارور URLGET set to use LWP but perl module is not installed پس از نصب csf

گاها ممکن است به دلیل نصب نبودن perl بعد از نصب csf شما با خطای زیر روبرو شوید

*WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed, reverting to HTTP::Tiny

جهت رفع ان باید perl را با دستور زیر در centos و cloudlinux نصب کنید

yum install perl-libwww-perl

اگر سیستم عامل شما ابونتو هست با این دستور ان را نصب کنید

apt-get install libwww-perl

اشتراک گذاری: