ریدایرکت کردن HTTP به HTTPS در IIS 8

برای ریدایرکت کردن HTTP به HTTPS در IIS 8 مراحل زیر را انجام دهید:

 

IIS Manager را باز کنید

روی وبسایت مورد نظر دابل کلیک کنید

از گزینه های وسط صفحه روی URL Rewrite دابل کلیک کنید

از منوی سمت راست روی Add rule کلیک کنید

روی Blank rule دابل کلیک کنید

در صفحه باز شده تنظیمات را دقیقا مطابق زیر انجام دهید:

NAME

Name: http to https

Match URL – Requested URL: Matches the Pattern

Match URL – Using: Regular Expression

Pattern: (.*)

CONDITIONS

Conditions: Add

Condition Input: {HTTPS}

Check if input string: Matches the Pattern

Pattern: ^OFF$

Click OK

ACTION

Action type: Redirect

Redirect URL: https://{HTTP_HOST}/{R:1}

Redirect type: See Other (303)

Click Apply

اشتراک گذاری:

آسمان هاست را در اینستاگرام دنبال کنید