مسدود کردن IP خاص برای دسترسی به سایت در فایل htaccess.

برای محدود کردن دسترسی IP خاص به سایت کد های زیر را در فایل htaccess. هاست خود قرار دهید

order allow,deny
deny from IPnumber
deny from IPnumber
allow from all

IPnumber : آی پی هایی هستند که شما می خواهید دسترسی آنها را به سایت محدود کنید.

برای محدود کردن آی پی های بیشتر : کد deny from IPnumber را تکرار کنید.

همچنین

برای دادن دسترسی به آی پی های خاص و محدود کردن باقی آی پی ها از کد زیر استفاده کنید:

order allow,deny
allow form IPnumber
allow from IPnumber
deny from all

IPnumber: آی پی یا آی پی هایی است که به سایت دسترسی دارد.

اشتراک گذاری: